Real English® Blog Feed

Sunday, June 6, 2010

Vietnamese Instructions for Beginners added by Vũ Đức Tiệp

Please see all 23 languages here. Many thanks to Vũ Đức Tiệp for the Vietnamese translation!


Hướng dẫn học Real English®
1 - Bạn truy cập vào trang http://www.real-english.com/new-lessons.asp và chọn một bài học.
2 - Xem đoạn phim ở đầu trang, và không có phụ đề.
3 - Nhấn chuột vào "Exercise 1". Và làm theo hướng dẫn. Nhớ là làm hết các bài tập nhé.
4 - Bây giờ bạn hãy xem đoạn phim cùng với phụ đề.


Also: Danish instructions by Anne Fox and her daughter. Please see all 24 languages here.

No comments:

Post a Comment